Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 Vũ Thị Thúy Điệp

 Trưởng ban Tổng Hợp HĐQT
 02:58 CH @ Thứ Tư - 08 Tháng Tư, 2015

Ngày 08 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Petrolimex, số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự Đại hội gồm có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông, đại diện cho 18.276.482 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 91.38% vốn Điều lệ Công ty.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo; Các giải pháp thực hiện kế hoạch; Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2014; Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; thể lệ bầu cử; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
Đại hội đồng cố đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 uỷ viên: Ông Vương Thái Dũng, ông Phan Thanh Hùng, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trương Hùng Sơn, Ông Nguyễn Văn Tiến, ông Vũ Đức Tiến và Ông Nguyễn Quang Vinh. Tại phiên họp Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu Ông Vương Thái Dũng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phan Thanh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 uỷ viên gồm: ông Lê Văn Minh, ông Trần Sỹ Tiến và ông Nguyễn Mạnh Hà. Theo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát: Ông Lê Văn Minh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, HĐQT đặt ra mục tiêu tổng quát là: Từng bước xây dựng và phát triển Pland trở thành doanh nghiệp mạnh, đề cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đầu tư, tích cực cấu trúc hoạt động doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đầy đủ việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex - Bùi Ngọc Bảo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD những năm qua và khẳng định Tập đoàn sẽ tạo điều kiện để Công ty tham gia cùng Tập đoàn đầu tư các công trình hạ tầng xăng dầu, cấu trúc hoạt động công ty theo hướng hiệu quả bền vững.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty Pland đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Vương Thái Dũng thông qua chương trình Đại hội

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Phan Thanh Hùng phát biểu tại Đại hội

Trưởng phòng Tài chính kế toán - Nguyễn Thị Thu Hương đọc Báo cáo tài chính

Thư ký Đại hội – Vũ Thị Thúy Điệp thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội

Nguồn:   Pland