Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Phan Thanh Chính

 Phó Trưởng ban Tổng Hợp HĐQT
 05:01 CH @ Thứ Bảy - 26 Tháng Năm, 2018

Ngày 25.5.2018 tại số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu (Pland) đã họp phiên thường niên 2018.
Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông, đại diện cho 6.660.823 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 66,61% vốn Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội

Các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017; Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty; Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với biểu quyết 100% số cổ phần của các cổ đông tham dự.
Báo cáo tại đại hội Ông Phan Thanh Hùng nêu rõ thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 là đầu tư, phát triển hạ tầng xăng dầu và hoạt động tái cấu trúc, tổ chức lại doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời nêu những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của công ty khi Petrolimex không còn là cổ đông chi phối.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên HĐQT Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn khẳng định trong năm 2018 Petrolimex đã hoàn thành thoái vốn Pland và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã vượt khó khăn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2017; đồng thời với cơ cấu tổ chức mới này công ty năm 2018 cần nổ lực, tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhằm tạo thế hoạt động ổn định của công ty, hiện thực hóa lợi nhuận đối với các dự án đã đầu tư và tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động của các công ty con để đảm bảo hiệu qua hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội cổ đông năm 2018 PLAND đã thực hiện đúng các nội dung và kế hoạch đề ra.

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Phan Thanh Hùng đọc báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Vương Thái Dũng chúc mừng đồng chí Trương Hùng Sơn đảm nhiệm chủ tịch HĐQT PLAND từ 1/6/2018

Nguồn:   Pland