Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PLAND
05:08' CH - Thứ tư, 24/03/2021

Tài liệu liên quan:

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

1. Chương trình ĐHCĐ 2021

2.Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 - Kế hoạch SXKD 2021.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã được kiểm toán).

5. Báo cáo của BKS năm 2021

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

8. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

8.1 Phụ lục kèm mẫu 6 thu lao HDQT BKS gui PGCC

9. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2021.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ.

10.1 Điều lệ sửa đổi năm 2021

10.2. Diễn giải nội dung sửa đổi điều lệ công ty

11. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty.

11.1.Quy chế nội bộ về quản trị của PLAND

11.2 Diễn giải nội dung sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

12. Tờ trình Quy chế hoạt động HDQT.

12.1 Quy chế hoạt động HĐQT (dự thảo).

13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

13.1 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

14. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ năm 2021 (Dự thảo).

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn